مزایای شیشه بالکن

ضوابط بالکن،نور گیر و حیاط خلوت

ضوابط بالکن

1- احداث پیش‌آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر امکان ندارد.

2- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتی‌متر و برای خیابان‌20 متر به بالا به عرض 120 سانتی‌متر قابل اجرا و مجاز می باشد.

3- ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به کف پیاده‌رو، نباید از 5/3 متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم حساب خواهد شد.

4- پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر 5/1 متر عمود بر پخ و به شرط رعایت 5/3 متر ارتفاع از کف پیاده‌رو مانعی ندارد.

 محاسبه زیر بنا و تراکم پیش آمدگی در فضای باز

پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان(باران گیر): جز زیر بنا محسوب نمی شود.

بالکن ها و تراس های مسقف تا عرض 3 متر:

سه طرف باز: 2/1(یک دوم) مساحت آن جززیر بنا و مازاد بر 3 متر به طور کامل زیر بنا محسوب می شود.

سه طرف بسته: 3/2(دو سوم) مساحت آن جز زیر بنا محسوب می شود.

ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت

1 – ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6% ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامی می باشد.

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3% ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامی می باشد.

2 – ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامی می باشد.

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامی می باشد.

در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی جدا گانه نورگیری میکنند :

فاصله دوپنجره فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامی می باشد.

فاصله دوپنجره فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی می باشد.

فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی می باشد.

ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای عادی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد .

در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی، موارد زیر رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یا

پاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی شود.

1 – نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با مساحت 12مترمربع، باحداقل عرض 3متر.

2 – نورگیر آشپزخانه بامساحت 6مترمربع، باحداقل عرض 2متر.

3 -نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی بامساحت کمتر از 200 مترمربع، باحداقل عرض 2متر.

بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر از 6% مساحت زمین و همینطور نورگیر آشپزخانه که مساحت آن از 3% مساحت زمین بیشتر باشد نیز جزء زیربنا محسوب نمی شود.

 نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

در درجه اول رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسکونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمی می باشد. در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان کاسته میشود.

برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها در صورتیکه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان کاسته میشود.

در صورتیکه یک یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان کاسته میگردد.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت که این نورگیرها که طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط تلقی میشوند .

دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان حساب نمی گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *